2007. 10. szám | Portré

„Erősen kötődöm a termékhez és a munkatársakhoz”

Bánhegyi Zsófia, a Heti Válasz lapigazgató-helyettese

A liberális szelleméről híres Radnótiban eminens tanuló volt. Reménybeli böl­csészként tartották számon. Több irodalmi versenyen is sikerrel szerepelt, így ta­ná­ra­it komolyan meglepte azzal, hogy az előzmények ellenére a közgazdászpályát célozta meg.
Igaz, az egyetemen a nemzetközi kapcsolatokra szakosodott, és hosszú ideig mindenekelőtt a diplomácia érdekelte. Tanulmányai alatt két neves külföldi intézményben is készülhetett a remélt diplomatakarrierre. A világ legrangosabb felsőoktatási intézményei között emlegetett London School of Economics ösztöndíjasaként eltöltött fél év különösen mély nyomot hagyott benne. „Nobel-díjasok tanítottak minket, bemehettünk a fogadóórájukra.” Egyúttal persze megismerte a „nyugati típusú” egyetemek mindennapi életét is, ahol – a hazai szokásokkal szöges ellentétben – ritka jelenség a szolidaritás. A diákok mindenekelőtt versenytársnak tekintik egymást, szó nincs egymás segítéséről, a jegyzetek cseréjéről. Mindenki kemény harcot vív a jegyekért, a majdani érvényesülésért.
Diplomaszerzése után bebizonyosodott, hogy mégsem hiába vette fel mellék­szak­irányként a marketingkommunikációt. Első munkaadója ugyanis az FMCG-szektor egyik legpatinásabb világcége, a Nestlé lett, ahol már utolsó éves egyetemistaként gyakornokoskodott egy ideig. Nem bánta meg a választást. „Egy ilyen cégnél mindent meg lehet ismerni, a bürokráciát, a hierarchiát, a projektek működtetését. Tanulságos időszak volt, rengeteg tapasztalatot szereztem.”
Azért másfél év elteltével már figyelmesen olvasta az álláshirdetéseket. Jelentkezett is a KLM-hez, ahová eredetileg asszisztenst kerestek, de a meghallgatáson olyan meggyőzőnek bizonyult, hogy rögtön termékmenedzsernek vették fel. „Én lettem a KLM legfiatalabb termékmenedzsere a kelet-európai régióban.” Budapesten dolgozott ugyan, de holland környezetben, „nagyon humánus, emberközpontú, bürokráciamentes, rugalmas rendszerben”. Ám az érvényesülésnek a leghumánusabb munkahelyen is lehetnek korlátai. Mint például az, hogy egy bizonyos szint fölött nem elég a szorgalom és a jó munkavégzés, hollandnak is kell lenni.
„Innen már nem elmentem, hanem elhívtak.” Öt szép év után jókor jött az új ajánlat. Ismeretség révén került kapcsolatba jelenlegi munkahelyével. A Helikonnál és a Heti Válasznál egyszerre töltötte be a marketingigazgatói posztot, „de a Heti Válasz­nál sokkal többet kellett dolgoznom”. Nagy átalakulás kellős közepén érkezett. „A Heti Válasz jelenlegi vezetői közül én jöttem elsőként. A tulajdonosok törekedtek arra, hogy multicégeknél tapasztalatot szerzett embereket hozzanak ide. A lapot – a főszerkesztő személyén kívül – szinte ma is ugyanazok írják, akik az átalakítás előtt. Csak másképp van eladva.”
A legmarkánsabb fejlődést a hirdetés területén érték el. „Amikor idekerültem, jóformán csak polgári társkereső hirdetések voltak a lapban. Azóta a hirdetési piac élő sze­replői lettünk, az ügynökségekkel különösen jó a kapcsolatunk.”
„Az idén konferenciákkal erősítettük tovább a kiadói aktivitásokat, jövőre oktatási programokat indítunk. Rengeteg terméket építünk fel a Heti Válasz márka mellé.”
A szakmai sikerek értékelése mellett hangsúlyozza a női és a családi szempontokat is. „Az egyetem mellett sokáig modellkedtem. Huszonkét évesen még arra voltam büszke, hogy Emmanuel Ungaro mellett lépkedtem végig az Opera színpadán, menyasszonyi ruhában. Ma már mások az értékeim. Nagyon örültem a lapigazgató-helyettesi kinevezésnek. A Heti Válasznál nő még nem került ilyen pozícióba.”
„Egy nőnek behatároltak a lehetőségei. Talán lehetnék vezető egy multicégnél, de aligha vállalnám. Itt nem kell napi huszonnégy órában dolgozni. A Heti Válasznál a vállalati összejöveteleken is ott van a család.” És vice versa, a kiadóra kicsit családként tekint. „Erősen kötődöm a termékhez és a munkatársakhoz. Korábban sohasem volt ennyire erős a személyes kötődésem.”


Bánhegyi Zsófia a Radnóti Mik­lós Gyakorló Gimnáziumban érett­sé­­gizett 1992-ben. Tanulmányait a Buda­pesti Közgazdaság-tudományi Egye­­temen folytatta, 1992–1995 kö­zött köz­gaz­dász általános szakirányon, utána a nemzetközi kapcsolatok főszak­irá­nyán, ami mellett mellék­szak­irány­ként marke­ting­kommunikációt is tanult. Az 1998-ban megszer­zett köz­gaz­dász­diploma mellé egy év­vel ké­sőbb az ELTE Jogi Továbbképző Inté­ze­tében jogi szak­okleveles közgazdász poszt­gra­duá­lis diplomát is szerzett. Egye­te­mista­ként 1996 májusában a Bécsi Diplomáciai Aka­démián részt vett egy kurzuson, amely Ausztria uniós csatlakozásának ta­pasztalataival fog­lalkozott, majd 1997 januárjától a Lon­don School of Eco­nomics ösztön­díja­saként folytatott euró­pai tema­ti­ká­jú tanulmányokat. Első mun­kahelyén, a Nestlé Hungária mar­ke­tingosztályán előbb gyakornok, majd ter­mék­me­ne­dzser-asszisztens volt. Szak­­mai pályafutását 1999-ben a KLM légi­társaság budapesti irodájában foly­tat­ta, ahol két évig termék­mene­dzser­ként dolgozott, majd a közép- és kelet-európai ré­gió­ért felelős ügyfélkapcsolati me­­ne­dzser­ré nevezték ki. Innen csábí­tot­ta el 2004 júniusában a közös tulaj­do­nosi háttérrel működő Helikon könyv­­kiadó és a Heti Válasz lapkiadó. Bán­hegyi Zsófia közel három évig te­vé­keny­­ke­dett a két cég mar­ke­ting­igaz­ga­tó­ja­ként, majd 2007 januárjában a Heti Válasz lapigazgató-helyettesévé ne­vez­ték ki. A szak­ember angolul és franciául fel­sőfokon beszél. Hobbija az utazás és az olvasás. Egy hatéves kisfiú büszke édesanyja.

December nyerő hónapnak számít

1 napja

Legutóbb a nyári időszak hozott szerencsét az Ötös- és Hatoslottó játékosainak, a téli szünet közeledte pedig jó ómen lehet az újabb főnyereményre.

Jónak lenni jó! - Már majdnem 40 millió forint gyűlt össze

2 napja

Megközelíti a 40 millió forintot a közmédia jótékonysági kampányában összegyűjtött összeg, amelynek idei kedvezményezettje a már 30 éve koraszülöttek mentését és szállítását végző Peter Cerny Alapítvány - írja az MTI.

Bízunk Péntek 13 szerencsehozó erejében

2 napja

Péntek 13-nak majdnem minden harmadik magyar különleges erőt tulajdonít, amely sokkal inkább pozitív, mint negatív a számukra – derül ki a Szerencsejáték Zrt. által készített online felmérésből.

Pályázattal jön a Biztonságos Internet Nap 2020

2019. december 12.

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat a 2020-as Biztonságosabb Internet Nap alkalmából offline játékkészítő és videópályázatot ír ki hazai általános és középiskolások számára.

Megújulnak a Szerencsejáték Zrt. sorsolási műsorai

2019. december 12.

2020. január 4-étől megújuló látványvilággal és tartalommal debütálnak a Szerencsejáték Zrt. sorsolási műsorai a Duna Televízió képernyőjén. A Hatoslottó élő számhúzása is átkerül a közmédia csatornájára.