2007. 10. szám | Körkérdés

Kiadók a hirdetési piac alakulásáról

Csodavárás helyett takarékosság és fejlesztések

A TNS Media Intelligence nemrég publikált adatai szerint az első fél évben a reklámköltés növekedése az infláció alatt maradt. Megkértünk néhány szakembert, értékeljék a piaci helyzetet saját kiadójuk szempontjából. Hogyan alakult a hirdetési bevételük az év első felében? Milyen lépéseket tettek/tesznek a kedvezőtlen hatások kivédésére? Miképpen alakulhat a helyzet az év hátra lévő hónapjaiban, és mire számítanak 2008-ban?

szerk@lapkiadas.hu


Hivatal Péter vezérigazgató, MTG Metro Gratis
A TNS által jelzett visszaesés nem ért meglepetésként minket, ennek jeleit már 2006-ban éreztük. Egyértelmű kapcsolatot látok a gazdasági fejlődés és a hirdetési költés között.
A klasszikus mondás szerint akkor kell költeni, ha megy a bolt, vagy akkor, ha nem megy. Sajnos ez utóbbi nem va­lósult meg, és amikor nem megy a bolt, a cégek kevesebbet kommunikálnak, marke­ting­büdzséjüket csökkentik.
Azt is látni kell, hogy a napilapok olvasottsága (néhány kivételtől eltekintve) stagnál vagy visszaesik, ami szintén nem segíti a bevételek emelkedését. Fontos az is, hogy tavaly választások voltak, aminek következtében jelentős olyan bevétel gene­rá­ló­dott, amely máskor (így idén sem) jelenik meg a piacon. A ma­ga­zinoknál kevésbé érezhető a stagnálás, visszaesés.
A Metro esetében az üzleti bevételek az év első felében megha­lad­ták a tavalyit, de ezek nem tudták teljesen pótolni a 2006-os vá­­lasztásokból származókat. A kiadó elsősorban más tevé­keny­sé­gek­­ből eredő bevételekből tudta ellensúlyozni a negatív tendenciát (könyvkiadás, internet stb.), de az látható, hogy egyre nagyobb erőfeszítésekkel, költségekkel lehet csak növelni a be­vé­te­le­ket.
Csodákra nem számítunk, de 2008-ban arra igen, hogy további megszorító intézkedések talán már nem lesznek, s így nagyon enyhe növekedéssel számolunk. Az is világos azonban, hogy a jövő évi siker nem a piac feltámadásától, hanem új, a hagyo­mányostól eltérő bevételektől várható.

Molnár Peggy hirdetési igazgató, Pannon Lapok Társasága
A Pannon Lapok Társasága 2007 első félévi eredménye hasonló adatokat mutat, mint a TNS Media Intelligence össze­sítése. Hatottak ránk az idei évben az elmaradt politikai hirdetések, a hirdető partnerek korlátozott reklám­költési lehetőségei, miként az egyéb hirdetési módok trendje is. A társadalmi szervezetek, a gépjárműpiac, a kereskedelmi vállalatok és a távközlési szektor hirdetéseinek mérséklődése érezhető a PLT-nél is.
Reméljük, hogy az év második felében a hirdetési árbevételünk kedvezőbben fog alakulni, számítunk az év végi hirdetések megnövekedésére. A jövő esztendőre bizakodva tekintünk az FMCG-szektor új belépőinek reklámköltésére alapozva.
Portfóliónk bővült a Budapesti 7 Nappal (új ingyenes hetilap a fővárosban és az agglomeráció egyes részein), és így ügyfeleink teljesebb körű, komplexebb kiszolgálása pozitívan vetíti előre az elkövetkezendő évet. A megyehatárok átlépése számunkra további előnyöket hozhat. A piac kihívásaira folyamatosan reagálunk, így a Pannon Lapok Társasága továbbra is a piac meghatározó szereplője marad.

Szabó Miklós ügyvezető igazgató, Inform Média
Az Inform Média összes hirdetési árbevétele az év első felében stagnált a tavalyihoz képest. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt év egyszeri hatásait és azok következményét – elsősorban a választásokhoz kapcsolódó politikai hirdetések idei elmaradását – nomi­nálisan sikerült semlegesíteni, más bevételekkel pótolni. Örvendetes, hogy a kiadó online bevételei nagyon jelentősen nőttek.
Az eredmények javítása érde­ké­ben több intézkedést hoz­tunk­-hozunk. Csökkentettük az értékesítés költségeit, új piacokra törtünk be, kreatív off­line és online megoldások­kal. Erősítettük a költség­ha­té­kony értékesési csatornákat, mint például a telesalest, és be­ve­zet­jük az Evolver alkal­mazását: ez egy olyan szoftver, amely­nek segítségével hirdetést adhat fel az ügyfél bármelyik lap bármelyik számába anél­kül, hogy rajta kívül másnak be kellene avatkoznia a folyamatba. Azt gondolom, csodák 2008-ban sem lesznek, de úgy vélem, hogy a megtett intézkedések meghozzák gyümölcsüket, és jövőre jelentős árbevétel-növekedést fogunk tudni realizálni.

Óhidi Zsuzsa hirdetési igazgató, Marquard Media
A Marquard Media számára 2007. első fél éve izgalmakban és sikerekben gazdag időszak volt. Egyéves előkészítő munka után, márciusban jelent meg a saját fejlesztésben készülő Éva magazin, amely mind a hirdetői, mind az olvasói piacon kiemelkedően pozitív fogadtatásra talált. Ez a támogató erő a teljes portfólióra jó­té­ko­nyan hatott, és az első fél évben – az Éva magazin három megjelent lapszámát is be­szá­mít­va – csaknem 18 százalék­kal növekedett a hirdetési árbevételünk a tavalyi év hasonló időszakához képest. Ehhez természetesen az is nagyban hozzájárult, hogy az erősödő versenyhelyzet ellenére is stabilan őrizzük erős pozícióinkat az olvasói piacon. A Joy – a magyar női havi magazinok területén egyedülálló módon – immáron 35 hónapja (olvasottságban és eladásban egy­aránt) vezeti a piacot, a Playboy és a CKM pedig továbbra is a legnagyobb példányszámban eladott magazinok a saját szegmensükben.
A siker másik meghatározó tényezője az, hogy a nagy médiaügy­nök­ségek egyre meghatározóbb és kiemeltebb figyelemmel kísérik portfóliónkat.
A második fél évet illetően bizakodóak vagyunk, a számok eddig a várakozásoknak megfelelően alakulnak. A férfimagazinok hirdetési bevételeinél ugyan enyhe megtorpanást érzünk, de ez egyelőre nem tűnik hosszú távúnak.
2008-ra a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve az ideinél visszafogottabb növekedésre számítunk a prémiummagazinok hirdetési piacán. A célunk egyértelműen az, hogy megőrizzük a glossy szegmensben kivívott biztos vezető pozíciót, és intenzív termékfejlesztéssel építsük prémiummárkáinkat. Követve a piaci trendeket partnereinkkel minden eddiginél komplexebb együttműködésekre törekszünk. Ehhez több jeles évforduló is kiváló apropót szolgáltat számunkra 2008-ban, hiszen a Joy és a CKM tizedik születésnapját, a Playboy pedig a gondozásunkban megjelenő századik lapszámát ünnepli majd.


Szammer István ügyvezető igazgató, Lapcom
A Lapcom Kft. 2007 első félévi hirdetési árbetétele a kitűzött céljaink szerint alakult, ami inf­láció feletti növekedést jelent. Ebben jelentős szerepe volt a térségünkben zajló ke­res­ke­del­mi és ipari beruházásoknak és az ezekben rejlő hirdetési lehetőségek kiak­názásának. A korábbi évekhez képest jóval több szegmens-hirdetési­csator­nát nyitottunk meg – kis­ke­reskedelem, gyógyászat, női oldalak, utazási témák –, és ezeknél a csator­náknál a hir­de­tés szorosan együtt­mű­kö­dött a szerkesztőséggel. A kiemelt ügyfelek megtartása mellett fő célunk azoknak a hirdetőknek a megszerzése volt, akik eddig nem szerepeltek lapjainkban. Megújítottuk a napilapdesignt, és a tartalmi struktúrát is átalakítottuk, hogy kor­szerűbb kiadványt tudjunk adni olvasóinknak.
A 2008-as évben a már megkezdett utat szeretnénk járni, tovább erősítve alaptermékünket, a napilapot, együttműködve az online hírportálunkkal.

Hegedűs István ügyvezető igazgató, Budapesti Piac
A Budapesti Piac az idei első fél évben öt százalékkal haladta meg a 2006-os év hasonló idő­szakának hirdetési be­vé­te­lét. A második fél évben, a 39. héttől tévémagazinnal egészül ki a lapunk a teljes pél­dány­szám­ban, azaz Budapesten és az agglomeráció 78 te­le­pü­lé­sén is. Így Magyarország leg­na­gyobb példányszámú té­vé­műsorát jelentetjük meg, ami­től nemcsak a legolvasottabb lap tízéves státus megerő­sí­té­sét, hanem a hirdetési bevétel növekedését is várjuk. Az év második felében már impozáns megrendelésállományt gyűjtött az idén alakult kiemelt ügyfelek divíziója. A tévéműsor ismertségét – a Chio-Wolf Magyarország Kft.-vel együttműködve – százezer háztartás személyes felkeresésével növeljük. Jórészt az előzőek miatt a tizenötödik születésnapunkat 9-10 százalékos bevételnövekedéssel szeretnénk az év végén ünnepelni.

Hanák Tamás hirdetési igazgató, Népszabadság
2007 végéig reményeink sze­rint teljesítjük az árbevételi tervünket, ami a tavalyi árbevételhez képest kismértékű növekedést jelent. Idén egy igen erős első és harmadik, valamint egy gyengébb második negyedéven vagyunk lassan túl.
Hirdetési bevételeink az év első kilenc hónapját figyelembe véve a tavalyi szint körül alakulnak, 2-3 százalékkal ma­rad­nak el a tervezett idő­arányos bevételektől, ám az előzetes foglalások alapján a ne­gyedik negyedév a tervezettnél erősebbnek ígérkezik, így teljesíthető a terv.
Figyelembe véve a stagnáló piacot, valamint azt, hogy 2006 választási év volt, és a bevételeinknek jelentős hányadát adták a választási hirdetések, ez jó eredménynek mondható, hiszen azt jelenti, hogy ezen hirdetések elmaradásának nagy részét más hirdetői szegmensekből voltunk képesek pótolni!
Ezt az eredményt számos tematikus melléklettel, speciális különszámmal tudtuk elérni, melyek adott eseményekhez, prog­ramokhoz kapcsolódtak, és mind hirdetői, mind olvasói szempontból kiemelt érdeklődést váltottak ki.
2008-ra számos (tartalmi) újdonságot tervezünk, így reményeink szerint a stagnáló piacon is növelni tudjuk majd a hirdetési árbevételünket.

Miczinkó Katalin hirdetési igazgató, Ringier
Véleményem szerint a sajtópiac összességében nem zár jó évet, különösen a politikához szorosabban kap­cso­ló­dó termékek (politikai napilapok, közéleti magazinok). A Ringier portfólióját azonban a politikai hirdetések elma­ra­dá­sa ke­vésbé érintette.
A növekedést mutató te­rü­le­te­ken igyekeztünk testre sza­bott megoldásokkal kiszolgálni ügy­­feleinket. A korábbiakhoz képest sokkal több te­ma­tikus kiadványt jelentettünk meg. A tabloidnapilap-piacon bő­vü­lést érzékelünk, sikerült olyan hirdetői csoportokat megszólítani, amelyek korábban alig használtak napilapot (például FMCG). Más területeken (például retail) az első sikeres együttműködések nyomán a szektor többi tagja is kezdi igénybe venni napilapjainkat.
A női lapok csökkenő/stagnáló piacán a Ringier kiadványai 2003 óta 1-2 százalékról közel 20 százalékra növelték részesedésüket (bele­értve a sztárszegmenst is). Idén a szeptemberi hónap jelentős lendületet hozott a piacon.
Nem számítok arra, hogy 2008-ban bővülnének a hirdetői büdzsék, így még nagyobb harc várható az ATL-költések területén. Ebben a versenyben a Ringier portfóliója nem indul rossz pozícióból, de sokat kell tennünk azért, hogy a hirdetőkkel megismertessük a sajtó reklámértékét. Úgy érezzük, a reklám­szak­ma még nem aknázza ki a sajtóhirdetésben rejlő le­he­tő­ségeket.
2008-ban bizonyosan tovább gyarapítjuk a kapcsolt hirdetési lehetőségek számát (napilap-, magazin- és online megjelenések kombinációi), hiszen kurrens, egyedi kínálatunk van mindegyik területen.
A jövő nyári olimpia és a futball-Eb biztosan megnöveli a Ringier Sport Networkjének hatásosságát. A női termékeknél is jó évre számítok, hiszen a Blikk Nők már hároméves lesz, és a Hot! is túl lesz a második születésnapján. Ezek a kiadványok nemcsak a bevezetés időszakában, hanem azóta is tartósan magas pél­dány­számmal kapaszkodnak meg az élmezőnyben, így ezzel pár­huza­mosan a reklámbevételek területén is meg kell sze­rez­nünk azt a részesedést, amelyet piaci részarányuk indokol.

Jánosi Péter hirdetési igazgató, Sanoma
A Sanoma Budapest-magazinportfólió első fél éve a tervek­hez mérten pozitívan alakult.
A nagy kiadóvállalatok, mint a Sanoma is, jóval a piaci átlag felett növekednek, hiszen széles portfóliójuknak, erős és hatékony brandjeiknek kö­szön­hetően továbbra is vonzzák a hirdetőket. Utóbbiak számára az erős márkaértékek garanciát jelentenek a hiteles hirdetési környezetre és a hir­detéseikre vetülő pozitív asszo­ciációkra. A Sanoma szá­má­ra előre­láthatóan a 2007-es év is reális, kielégítő növekedéssel fog zárulni.
A növekedésünket generáló három legfőbb tényező az ésszerű tarifaemelés, a folyamatos és sikeres portfólióbővítés, valamint a hirdetőknek nyújtott egyre szélesebb körű szolgáltatásaink. 2007-ben két lapot is útjára indítottunk, a világ egyik legismertebb női magazinját, a Marie Claire-t és a legerősebb márkaértékű magyar hetilap márkakiterjesztését, a Nők Lapja Egészséget. Mindkét lap átütő sikerrel indult mind az olvasói, mind a hirdetői piacon. Szolgáltatásaink körét folyamatosan bővítjük, legyen szó például új hirdetési felületek kialakításáról, kutatási információkról vagy integrált kommunikációs ajánlatokról.
A gazdasági előrejelzések szerint a 2008-as év már kedvezőbben fog alakulni, mint a 2007-es, valószínűsíthető azonban, hogy a hirdetők az idei eredményeik alapján kalkulálják majd költségvetésüket. A piacon továbbra is jellemző lesz a bevételek koncentrációja. A Sanománál továbbra is növekedés várható, a már jól bevált üzletpolitikának köszönhetően.

Konferencia a digitális edukációról a Da Vinci TV-vel

40 perce

Hogyan lehet a 21. századi gyerekek életének részévé válni pedagógusként? A Da Vinci TV digitális edukációs workshopján többek között erre a kérdésre keresik a választ január 30-án. A kezdeményezés kiemelt partnere a Telekom.

Amit ma megvédhetsz, ne halaszd holnapra!

3 órája

A január 28-i Adatvédelmi Nap remek alkalom a szervezetek számára, hogy megvizsgálják, a lehető legnagyobb biztonságban vannak-e az érzékeny információik? A Micro Focus erre ad tippeket.

Szombaton kezdődik A Dal 2020

5 órája

Tíz produkció látható A Dal 2020 szombati első műsorában. A sorozat három válogatójából harmincból összesen tizennyolc dal jut a két elődöntőbe, ezekből nyolc előadó kerül a március 7-i döntőbe - írja az MTI.

Pénzt gyűjtöttek a MOM Park vásárlói

2020. január 24.

Tavaly decemberben a MOM Park karácsonyi fotózást szervezett. A fotók értékesítéséből összegyűlt 850 000 forintot január 22-én adták át a Kis Lépések Alapítványnak.