2007. 11-12. szám | Hirdetés

Kerekasztal-beszélgetés

A hatékony sajtóhirdetés IV.

A beszélgetésen kutatói oldalról Karády Mariann, a TNS Media Intelligence ügyvezető igazgatója vett részt, az ügynökségek kép­vi­seletében Duba Gábor, kiadói részről pedig két hirdetési igaz­gató, Kovács Anita (Elle) és Jánosi Péter (Sanoma), valamint Izbéki Gábor, a Metro főszerkesztője. Az eszmecserét Máth András vezette. A beszélgetés kezdetén valamennyi vendég felidézte a közelmúlt egy-egy sikertörténetét: egy különösen jó hirdetést, integrált kam­pányt, fejlesztést és egy, a piaci szereplők közötti pél­da­muta­tó együttműködést. A siker kiindulópontját, meg­ha­tá­ro­zó mozza­na­tát keresve Kovács Anita kifejtette, a kulcs a szemléletmód: ta­nul­junk meg hinni a sajtó hatékonyságában, ismerjük meg azt a ha­tásmechanizmust, amelyben eltér a többi média­esz­köz­től, és dol­gozzuk ki annak a módját, hogyan lehet „kiragyogni” a kör­nye­zetből. Izbéki Gábor úgy fogalmazott, a verseny ki­kény­szeríti, hogy több újítás szülessen. A kiadók rákényszerülnek – és egyben ér­dekük is –, hogy ötleteikkel megkeressék a hirdető­ket, a média- és kreatívügynökségeket, és a négy érintett oldallal kö­zösen dol­goz­zanak ki jó megoldásokat. Jánosi Péter hangsú­lyoz­ta a kiadók és a szerkesztőségek együttműködésének fon­tos­sá­gát, a szer­kesz­tők (mint hiteles információforrások) bevonását a hir­deté­sér­té­ke­sí­tésbe, ugyanakkor a helyzet jellemzésére elmondta: ha a kiadó ki­talál valamiféle kreatív megoldást, átlagosan ti­zen­öt ügyfélhez kell elmenni, míg egy megveszi. Duba Gábor (ön)­kritikusan be­szélt az ügynökségi oldal gyengeségeiről. A mé­diá­sok gyakran nem ismerik, nem olvassák a lapokat, elég nekik, hogy birtokában van­nak a számoknak. A szakemberek kö­rül­jár­ták a kiadók együtt­mű­ködésének, közös fellépésének le­he­tő­sé­geit is, amely szerintük egy ilyen kis piacon a jövő egyik útja lehet. Karády Mariann meg­em­lítette, óriási mennyiségű kutatás áll ren­del­kezésre náluk (és más cégeknél), ezek összedolgozása is sokat érne.
A résztvevők abban is egyetértettek, hogy kiemelt fontosságú a kom­munikáció, a sajtó erősségeinek, előnyeinek tudatosítása, amely­hez olyan találkozások, eszmecserék, beszélgetések adhatnak teret, mint például a mai konferencia.

Tájékoztató napot tart a Nemzeti Filmintézet

9 órája

Öt filmes hiányszakma képzését támogatja a Nemzeti Filmintézet, a részletekről február 6-án tájékoztató napot tart az intézmény - hangzott el hétfőn az M1 aktuális csatornán.

Magyarországra látogat Jo Nesbø

2020. január 17.

Magyarországra látogat a skandináv krimik világsztárja, Jo Nesbø! Az Animus kiadó által meghívott hírességgel a 27. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon 2020. április 24-én találkozhatnak a rajongók.

Megalakult a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesülete

2020. január 17.

Megalakult a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesülete (MADOKE). Az elsődlegesen szakmai és érdekvédelmi fórum a dokumentumfilmmel foglalkozó szakemberek képviseletét látja el - írja az MTI.